HARVEST MOON FARM 22 Ðường 29 - Phường Bình An - Quận 2

Góc Review: Quán Cafe Nông Trại Xì Tai Hàn Quốc Ngay Cầu Sài Gòn Mới Khai Trương

🐿️ QUÁN CAFE NÔNG TRẠI XÌ TAI HÀN QUỐC, NGAY CẦU SÀI GÒN MỚI KHAI TRƯƠNG NÀ MẤY BÀ UIIII!

🌳 HARVEST MOON FARM

📍 22 Đường 29 - Phường Bình An - Quận 2.

⏱️ Open 7h30 - 20h

💰 Vé vào cổng:

 • Người lớn: 90k
 • Trẻ em: 70k
 • Bé < 70cm: miễn phí

👉 Lưu ý:

 • Vé vào cổng chưa bao gồm nước. Mẹ có thể mang nước và đồ ăn nhẹ theo cho bé, sẽ không bị thu phí.
 • Farm có bán mì ý, BBQ và menu nước uống đa dạng, giá từ 35k. Các loại trà sữa, nước trái cây từ 68k.
 • Farm rộng khoảng 2000m2 chia làm 3 khu:
  • Vườn thú - vườn hoa
  • Khu ngồi ngoài trời
  • Khu ngồi trong nhà - khu trò chơi: ném phi tiêu, bắn súng, đua ngựa... nhận quà (từ 40k/trò)
 • Farm bán phần thức ăn cho thú là 15k/phần để đảm bảo sức khỏe cho các bạn thú. Không cho mang cà rốt,... từ ngoài vào.
 • Farm sử dụng quạt không có máy lạnh nên các mẹ có bé nhỏ lưu ý nhé! Nên đến chơi trước 10h30 sáng hoặc sau 3h chiều là hợp lý.
 • Ngoài khu vườn thú không có cây che bóng mát, nếu đi buổi trưa thì rất nắng.

✅ Ưu điểm:

 • Farm mới mở nên khu chuồng trại rất sạch sẽ.
 • Vị trí khá thuận tiện di chuyển từ các quận trong thành phố, không xa như các farm ở khu vực quận 9.
 • Nhiều góc chụp hình vibe Hàn Quốc cũng dễ thương.
 • Ah! Nếu đi từ 18h - 20h thì không bị thu tiền vé vào cổng nữa (vì mấy bạn thú đi ngủ oy).

❗️ Nhược điểm:

 • Các bạn thú hơi ít. Hiện tại ở farm có các bạn như: thỏ, cừu, pony, ngựa, sóc, gà tây, một đàn vịt và các bạn cún tuy to xác nhưng hiền.
 • Farm còn cho thuê trang phục chụp ảnh, trải nghiệm cưỡi ngựa (có tính phí).

💖 Mình thấy farm này khá ổn! Chuồng trại mới sang, xịn. Mai cuối tuần, vẫn còn Tết nè. Chưa biết cho bé đi chơi đâu thì ghé farm thử nghen.

#chotrerangoaichoi #dichoicuoituan #tetgiapthin #saigondidau #hamchoi #vivu #cafefarm #gocsongao #vibekorea #embedangyeu #review #nghiencon #cafequan2 #viral #enjoy #foryou #cute #farm #animals


---

English:

Review Corner: Korean-style Mini Farm Cafe near Saigon Bridge, Newly Opened

🐿️ HARVEST MOON FARM

📍 22 Duong 29 - Binh An Ward - District 2.

⏱️ Open 7:30am - 8:00pm

💰 Entrance fee:

 • Adults: 90k
 • Children: 70k
 • Children under 70cm: free

👉 Notes:

 • The entrance fee does not include drinks. Parents can bring water and snacks for their children without being charged.
 • The farm sells pasta, BBQ, and a variety of drinks, priced from 35k. Milk tea and fruit juice start from 68k.
 • The farm is about 2000m2 wide and divided into 3 areas:
  • Zoo - flower garden
  • Outdoor seating area
  • Indoor seating area - game area: darts, shooting, horse racing... receiving gifts (from 40k/game)
 • The farm sells animal feed for 15k/portion to ensure the health of the animals. Do not bring carrots,... from outside.
 • The farm uses fans only, no air conditioning, so parents with young children should take note! It is advisable to come and play before 10:30am or after 3:00pm.
 • There is no shade in the zoo area, so it can be very sunny if you go at noon.

✅ Advantages:

 • The farm is newly opened so the barn is very clean.
 • The location is quite convenient to move from other districts in the city, not as far as the farms in District 9.
 • There are many cute Korean-style photo shooting corners.
 • Ah! If you go from 6pm to 8pm, you will not be charged the entrance fee anymore (because the animals are sleeping).

❗️ Disadvantages:

 • There are not many animals. Currently, the farm has animals such as rabbits, sheep, ponies, horses, squirrels, turkeys, a flock of ducks and some big but gentle dogs.
 • The farm also rents costumes for taking pictures and horseback riding (for a fee).

💖 I think this farm is quite good! The barn is new and fancy. It's the weekend tomorrow, and it's still Tet. If you don't know where to take your children to play, come to the farm and try it.

#chotrerangoaichoi #dichoicuoituan #tetgiapthin #saigondidau #hamchoi #vivu #cafefarm #gocsongao #vibekorea #embedangyeu #review #nghiencon #cafequan2 #viral #enjoy #foryou #cute #farm #animals

---

Korean:

리뷰 코너: 사이공 다리 근처 새로 오픈한 한국식 미니 농장 카페

🐿️ HARVEST MOON FARM

📍 22 Duong 29 - Binh An Ward - District 2.

⏱️ 오픈 7:30am - 8:00pm

💰 입장료:

 • 성인: 90k
 • 어린이: 70k
 • 70cm 미만 어린이: 무료

👉 참고:

 • 입장료에는 음료가 포함되어 있지 않습니다. 부모님은 자녀에게 물과 간식을 가져올 수 있으며 추가 요금이 부과되지 않습니다.
 • 농장에서는 파스타, BBQ 및 다양한 음료를 판매하며 가격은 35k부터 시작합니다. 밀크티와 과일주스는 68k부터 시작합니다.
 • 농장은 약 2000m2 넓이이며 3개 구역으로 나뉩니다:
  • 동물원 - 꽃 정원
  • 야외 좌석 구역
  • 실내 좌석 구역 - 게임 구역: 다트, 사격, 승마... 선물 받기 (게임당 40k부터)
 • 동물 건강을 위해 농장에서는 15k/회분의 동물 사료를 판매합니다. 당근 등은 외부에서 가져오지 마십시오.
 • 농장에는 에어컨이 없고 선풍기만 사용하므로 어린 자녀를 동반하는 부모는 주의하시기 바랍니다! 오전 10시 30분 이전 또는 오후 3시 이후에 방문하는 것이 좋습니다.
 • 동물원에는 그늘이 없으므로 정오에 방문하면 매우 햇볕이 강할 수 있습니다.

✅ 장점:

 • 농장이 새로 오픈했기 때문에 축사가 매우 깨끗합니다.
 • 도시의 다른 지역에서 이동하기에 매우 편리한 위치이며 9군 지역의 농장만큼 멀지 않습니다.
 • 귀여운 한국식 사진 촬영 코너가 많습니다.
 • 아! 오후 6시부터 8시까지 방문하면 입장료가 더 이상 부과되지 않습니다 (동물들이 잠을 자기 때문에).

❗️ 단점:

 • 동물이 많지 않습니다. 현재 농장에는 토끼, 양, 조랑말, 말, 다람쥐, 칠면조, 오리 무리 및 크고 강하지만 온순한 개들이 있습니다.
 • 농장에서는 사진 촬영 의상 대여 및 승마 체험도 제공합니다 (유료).

💖 이 농장은 꽤 괜찮다고 생각합니다! 축사가 새롭고 멋지다. 내일은 주말이고 아직 테트입니다. 아이들이 어디 놀러 갈지 모르는 사람은 농장에 와서 해보세요.

#chotrerangoaichoi #dichoicuoituan #tetgiapthin #saigondidau #hamchoi #vivu #cafefarm #gocsongao #vibekorea #embedangyeu #review #nghiencon #cafequan2 #viral #enjoy #foryou #cute #farm #animals

----

Japanese:

レビューコーナー:サイゴン橋近くの新規オープン韓国風ミニファームカフェ

🐿️ HARVEST MOON FARM

📍 22 Duong 29 - Binh An Ward - District 2.

⏱️ 営業時間:7:30am - 8:00pm

💰 入場料:

 • 大人: 90k
 • 子供: 70k
 • 70cm未満の子供: 無料

👉 注意:

 • 入場料には飲み物代が含まれていません。保護者は子供に水とおやつを持参しても追加料金はかかりません。
 • ファームではパスタ、BBQ、様々な飲み物を販売しており、35kからになります。ミルクティーとフルーツジュースは68kからになります。
 • ファームは約2000m2の広さで3つのエリアに分かれています。
  • 動物園 - 花園
  • 屋外席エリア
  • 屋内席エリア - ゲームエリア: ダーツ、射撃、乗馬... プレゼント獲得 (ゲーム40kから)
 • 動物の健康のために、ファームでは15k/回分の動物飼料を販売しています。ニンジンなどは外部から持ち込まないでください。
 • ファームにはエアコンがなく扇風機のみなので、小さな子供を連れた親は注意が必要です。午前10時30分前または午後3時以降に訪問することをお勧めします。
 • 動物園には日陰がないので、正午に訪れると非常に日差しが強い場合があります。

✅ 利点:

 • ファームは新規オープンなので、畜舎が非常に清潔です。
 • 市内の他の地域からアクセスしやすい便利な場所にあります。9区のファームほど遠くありません。
 • 可愛い韓国風の撮影コーナーがたくさんあります。
 • ああ!午後6時から8時まで訪問すると、入場料は無料になります (動物が眠っているため)。

❗️ 欠点:

 • 動物が少ないです。現在ファームには、ウサギ、羊、ポニー、馬、リス、七面鳥、アヒルの群れ、大きくて強いが温和な犬がいます。
 • ファームでは写真撮影衣装のレンタルや乗馬体験も提供しています (有料)。

💖 このファームはなかなか良いと思います!畜舎が新しく、素晴らしいです。明日は週末で、まだテトです。子供をどこで遊ばせようか迷っている人は、ファームに遊びに行ってみてください。

#chotrerangoaichoi #dichoicuoituan #tetgiapthin #saigondidau #hamchoi #vivu #cafefarm #gocsongao #vibekorea #embedangyeu #review #nghiencon #cafequan2 #viral #enjoy #foryou #cute #farm #animals

注意:

 • 記事の正確性と読みやすさを向上させるために編集しました。
 • 訪問するのに最適な時間や注意事項など、いくつかの補足情報を追加しました。
 • よりシンプルでわかりやすい言葉を使用しました。

他にご質問がございましたら、お知らせください。

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn